Sledujte nás na Instagrame

@hospodarske_novinyFacebook
18.02.2010, 00:00

O vymožiteľnosti práva

AZZZ SR pripravila pre nasledujúce obdobie svoje aktuálne programové ciele, ktoré sú podľa našich skúseností, prepočtov a predpokladov rozhodujúce na zabezpečenie konkurencieschopnosti podnikateľského prostredia. Je nevyhnutné ich riešiť, svojím rozsahom a náročnosťou sú to aktuálne podnety najmä pre novú vládu, ktorá vzíde z júnových parlamentných volieb.
Dlhodobým cieľom, o ktorý sa AZZZ usiluje, je zlepšovanie podnikateľského prostredia a podpora zvyšovania konkurencieschopnosti Slovenska. Sme presvedčení, že tento cieľ v dnešných podmienkach najlepšie uskutočníme plnením našich aktuálnych kľúčových programových priorít, medzi ktoré patrí zníženie odvodového zaťaženia ceny práce, skvalitnenie nastavenia systémov zdravotníctva a školstva, podpora perspektívnym, sofistikovaným a ekologickým hospodárskym odvetviam, podpora slovenského vidieka a v neposlednom rade otázka zlepšenia vymožiteľnosti práva a skvalitnenia legislatívneho procesu.
Považujeme za nevyhnutnosť snažiť sa o zlepšenie vymožiteľnosti práva, právnej istoty a spravodlivosti prostredia v celej spoločnosti. Aktuálny stav je príznačný nedostatočnou vymožiteľnosťou práva spôsobenou zdĺhavosťou súdnych sporov a nedostatočnou pripravenosťou kompetentných, neistotou právneho prostredia, rýchlymi zmenami právnych predpisov a ich nepredvídateľnosťou pri vytváraní podnikateľských zámerov a stratégií, častým výskytom korupčných a klientelistických zásahov nielen pri zabezpečovaní spravodlivého prístupu v hospodárskej súťaži, ale i na takmer všetkých úrovniach styku so štátnou správou, s verejnou službou, ale i so samosprávou.
V praxi sa chronicky vyskytuje nedostatočná pripravenosť sudcov, prieťahy v konaní, nedostatočná znalosť legislatívnej úpravy, nedostatok motivácie sudcu na rýchle vyriešenie sporu. V konečnom dôsledku tieto faktory spôsobujú nevymožiteľnosť práva, deformáciu podnikateľského prostredia, deformácie ekonomického rastu a trvalý rast nedôvery vo fungovanie súdnictva.
V AZZZ SR sa nazdávame, že uvedené problémy je akútne urýchlene riešiť sériou opatrení, jednak väčšou špecializáciou sudcov, ktorí by riešili špecifickejšie spory v určitom regióne -- napr. na úrovni kraja, ďalej povinnými školeniami pre sudcov z jednotlivých právnych oblastí a odvetví s následnými preskúšaniami z danej problematiky, zavedením evidencie súdneho spisu v elektronickej podobe, zabezpečením primeraného technického, najmä softvérového vybavenia súdov, skrátením existujúcich súdnych lehôt a určením ďalších lehôt -- napr. lehôt na vykonanie administratívnych úkonov, určenie lehoty na vytýčenie prvého pojednávania od začatia súdneho konania, určenie lehoty na vytýčenie ďalšieho pojednávania, a striktné dodržiavanie týchto lehôt. Ďalej je potrebné vybudovať, resp. dobudovať funkčné a efektívne rozhodcovské súdnictvo na úrovni záujmových združení podnikateľov, ktoré by vedeli garantovať nestrannosť a efektívnosť rozhodovacieho procesu pre všetkých svojich členov a zjednodušiť podmienky na začatie rozhodcovského konania.
Stav právneho vedomia, stupeň vymožiteľnosti práva a kvality podnikateľského prostredia celkovo ovplyvňuje aj kvalita a nastavenie legislatívneho procesu, ktorý je na Slovensku poznačený viacerými negatívnymi javmi, ako je nekritická unifikácia a harmonizácia právneho poriadku s normami Európskej únie bez akceptovania tzv. národných podmienok, nepriame novelizácie, časté zmeny v právnom poriadku a  veľký počet publikovaných právnych noriem. AZZZ SR predkladá na riešenie uvedených problémov svoje návrhy. Sme presvedčení, že by v tejto veci prospelo vytvoriť na úrovni ústredných orgánov štátnej správy orgán, ktorý sa bude detailne zaoberať dosahmi nových zákonov na podnikateľské prostredie. Ako užitočné vnímame tiež vyhotovenie analýzy právnych noriem, ktoré boli prijaté v období posledných najmenej piatich rokov s následkom zrušenia tých predpisov, ktorých dosah na podnikateľské prostredie bol negatívnejší ako ich celospoločenský prínos. Odporúčame pouvažovať o zavedení legislatívneho pravidla, podľa ktorého každé prijatie nového právneho predpisu musí byť vyvážené zrušením iného právneho predpisu a pravidlo, podľa ktorého základné právne kódexy je možné meniť max. raz v priebehu dvanástich za sebou nasledujúcich mesiacov. Tieto a určite aj ďalšie opatrenia by pomohli skvalitniť legislatívny proces, sprehľadniť ho a spomaliť tempo zmien legislatívy.
Uvedomujeme si, že riešenie týchto problémov bude mimoriadne náročná úloha, ale ak máme ambíciu budovať prosperujúcu, modernú, inovatívnu a vzdelanostnú spoločnosť, je nevyhnutné tieto problémy odstraňovať, lebo deformujú a likvidujú konkurenčné prostredie. Riešenie si vyžaduje aktívnu účasť celej spoločnosti, ale bez vytvorenia morálnych, organizačných a legislatívnych opatrení zo strany vlády je náprava dnešného stavu nemožná.

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.