Máte živnosť, chcete ju však na nejaký čas pozastaviť alebo úplne zrušiť. V oboch prípadoch platí, že treba navštíviť živnostenský úrad (fyzická osoba podľa bydliska, právnická osoba podľa sídla). Rozdiel je v poplatkoch. Zrušenie koncesovanej listiny stojí 150 korún. Zánik živnostenského oprávnenia je bez poplatku. Pozastavenie živnosti vás vyjde na dvesto korún. Platí sa kolkovými známkami.

Pozastavenie podnikania
Každý podnikateľ sa môže rozhodnúť, na aké obdobie pozastaví svoje podnikanie, čo uvedie aj v žiadosti. Živnostenský zákon hovorí len o minimálnej dobe, ktorá je šesť mesiacov. Rozhodnutie o pozastavení vykonávania živnosti vydá živnostenský úrad do 30 dní. O prípadné ďalšie predĺženie pozastavenia živnosti treba požiadať. Platí sa dvestokorunový kolok.
Skutočnosť, či vás úrady vedú ako podnikateľa, sa dá jednoducho overiť v živnostenskom registri, ktorý je na internetovej stránke www.zrsr.sk. Údaje sa aktualizujú každý deň.

Zrušenie živnosti
O zrušenie koncesovanej živnosti treba požiadať. Podnikateľ vyplní žiadosť a uhradí správny poplatok. Živnostenský úrad vydá rozhodnutie do 30 dní. Ak podnikateľ vykonáva ohlasovaciu živnosť (voľnú, remeselnú alebo viazanú), má teda živnostenský list, ukončenie vykonávania živnosti oznámi príslušnému živnostenskému úradu. Zákon však nepredpisuje, akou formou. Môže vyplniť tlačivo, ktoré si vytlačí z internetovej stránky ministerstva vnútra, alebo ho nájde priamo na živnostenskom úrade. V prípade, že úrad informuje elektronickou formou, do troch dní to musí potvrdiť aj písomne. "Je dobré si potvrdené tlačivo o ukončení podnikania ponechať. Vyskytli sa prípady, keď občan bol presvedčený, že ukončil svoju živnosť. Nemal však o tom doklad. O tri roky mu z daňového úradu alebo z poisťovne prišlo oznámenie o povinnosti zaplatiť daň a odvody spolu so sankciami," hovorí prednosta Obvodného úradu v Bratislave Martin Kuruc.
Živnosť sa končí dňom, kedy podnikateľ oznámi úradu svoje rozhodnutie o ukončení podnikania, ak v žiadosti nie je uvedený neskorší dátum. Ohlásenie o ukončení podnikania nie je možné vziať späť.

Keď zasiahne úrad
Živnostenské oprávnenie môže zrušiť aj živnostenský úrad. Napríklad vtedy, ak je na podnikateľa vyhlásený konkurz, prestane byť bezúhonný, prípadne porušuje podmienky, ktoré sú určené živnosťou. Alebo vtedy, ak podnikateľ nezačal prevádzkovať živnosť v lehote dlhšej ako dva roky od vydania živnostenského listu alebo koncesnej listiny. "Podnikateľ môže požiadať o vydanie nového oprávnenia najskôr po troch rokoch. Ak bolo zrušené živnostenské oprávnenie z úradnej moci, potom je možné požiadať o vydanie živnostenského oprávnenia až po troch rokoch," upozorňuje Dutko.
Ak podnikateľ ohrozuje svojou činnosťou zdravie alebo bezpečnosť, živnostenský úrad mu môže pozastaviť živnosť na obdobie, ktoré je nevyhnutné na odstránenie nedostatkov.

Komu treba oznámiť pozastavenie alebo ukončenie podnikania:

* Zdravotná poisťovňa: Živnostník o tom informuje poisťovňu do ôsmich dní od pozastavenia alebo ukončenia podnikania na tlačive Oznámenie poistenca, ku ktorému doloží fotokópiu rozhodnutia živnostenského úradu.
* Sociálna poisťovňa: Ukončením alebo pozastavením živnosti zaniká aj povinné nemocenské a dôchodkové poistenie (pri pozastavení živnosti minimálne na šesť mesiacov). Živnostník je povinný sa odhlásiť z týchto poistení najneskôr do ôsmich dní od ich zániku. Môže tak urobiť osobne alebo písomne vyplnením "odhlášky" na tlačive Registračný list FO, kde vyznačí odhlásenie. Zároveň zašle fotokópiu rozhodnutia o zrušení alebo pozastavení prevádzkovania živnosti na pobočku Sociálnej poisťovne, kde bol prihlásený. Tlačivá a doklady odoslané faxom alebo elektronickou poštou treba potvrdiť písomne najneskôr do troch dní odo dňa ich doručenia poisťovni.
* Daňový úrad: Zrušenie alebo pozastavenie živnosti treba správcovi dane oznámiť do 15 dní. Podnikateľ vráti správcovi dane osvedčenie o registrácii, priloží aj originály alebo overené kópie, ktoré potvrdzujú zrušenie alebo pozastavenie podnikateľskej činnosti. Nevypĺňa sa žiaden formulár. Ak živnosť zruší platca dane z pridanej hodnoty, daňovému úradu to oznámi do 15 dní a navyše ho požiada o zrušenie registrácie pre daň. Správca dane určí posledné zdaňovacie obdobie. Môže ním byť aj práve prebiehajúce, počas ktorého platiteľ dane požiadal o zrušenie registrácie. Po skončení posledného zdaňovacieho obdobia zaniká platnosť osvedčenia o registrácii pre daň. Platiteľ ho odovzdá do desiatich dní od skončenia posledného zdaňovacieho obdobia. Ak platiteľ pozastaví živnosť, platiteľom dane z pridanej hodnoty zostáva naďalej.
* Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny: Pri skončení podnikania nie je povinnosťou prihlásiť sa do evidencie úradu práce. Občan, ktorý sa chce zaevidovať ako uchádzač o zamestnanie, by tak mal urobiť do siedmich dní od ukončenia podnikania.

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.