17.02.2006, 00:00

Začíname podnikať: Prvé kroky vedú na živnostenský úrad

Chcete si zriadiť predajňu, prevádzkovať pohostinské zariadenie, ponúkať jazykové kurzy alebo podnikať v inej činnosti podľa živnostenského zákona. Potrebujete teda získať živnostenské oprávnenie. Začnete tým, že navštívite živnostenský úrad podľa miesta bydliska. Nájdete ho na obvodnom úrade (bývalý okresný úrad). Na živnostenský úrad si okrem jasnej predstavy o predmete podnikania prinesiete aj aktuálny výpis z registra trestov a doklady, ktoré preukážu nadobudnuté vzdelanie a prax v podnikateľskom odbore (okrem voľných živností). Pri remeselných živnostiach je možné preukázať odbornú spôsobilosť aj vyučením v príbuznom odbore.
Aby ste na úrad nemuseli chodiť dvakrát, je lepšie, keď si všetky doklady prinesiete naraz so sebou. Niektorými sa preukážete, inými doložíte vašu bezúhonnosť a odbornú spôsobilosť. Dokumenty, ktoré predložíte úradu, sa zaznamenajú aj v tlačive.

Ohlásenie podnikania
Ohlasovacia živnosť vzniká dňom ohlásenia, ak je úplná. Vypíšete žiadosť a zaplatíte tisíckorunový kolok. V rovnaký deň môžete začať aj podnikať. Ak je predmetov podnikania viac, ku každému z nich môžete uviesť odlišný dátum začiatku podnikania. Úrad vydá živnostenské oprávnenie do siedmich dní. "Môže sa stať, že v rámci sedemdňovej lehoty zistí skutočnosti, ktoré treba doplniť. Je dobré mať hneď na začiatku jasné stanovisko živnostenského úradu, že žiadosť je úplná, alebo počkáte, kým vám úrad vydá živnostenské oprávnenie," radí riaditeľ odboru živnostenského podnikania Ministerstva vnútra SR Ján Dutko.

Žiadosť o koncesiu
O vydanie koncesnej listiny treba živnostenský úrad požiadať. Takisto formou vyplnenia žiadosti. Platí sa dvetisíckorunový kolok. Úrad vydáva potvrdenie o podnikaní do 30 dní. Zašle ho poštou alebo si ho žiadateľ vyzdvihne osobne. "Počas tohto obdobia úrad preskúma, či žiadateľ spĺňa zákonom stanovené podmienky. Až dňom vydania koncesie je oprávnený podnikať," upozorňuje prednosta Obvodného úradu v Bratislave Martin Kuruc.
V blízkej budúcnosti všetky tieto úkony vybavíte na jednom mieste (pôjde o takzvané jednotné kontaktné miesta). Okrem toho, že tam získate živnostenské oprávnenie, vykonáte aj ohlásenie pre správcu dane, poisťovne či úrad práce. Je to požiadavka smernice Európskej únie o vnútornom trhu, ktorú treba splniť do roku 2008.

Oznamovacia povinnosť
Získaním živnostenského oprávnenia sa oznamovacie povinnosti pre podnikateľa nekončia. Ako živnostník je povinný platiť odvody do zdravotnej poisťovne (bez možnosti odkladu). Informovať treba aj správcu dane. Daniarov zaujíma napríklad aj číslo podnikateľského účtu (prípadne účtov) živnostníka. Pred návštevou daňového úradu treba teda navštíviť aj banku a zriadiť si v nej podnikateľský účet. Úrad práce má povinnosť informovať len tá osoba, ktorá v čase, keď získa oprávnenie na podnikanie, je vedená v evidencii nezamestnaných úradu. Právnická osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenie, požiada tiež o zápis do obchodného registra.

Koho treba informovať o začatí podnikania

* Zdravotná poisťovňa: Poisťovňu treba informovať najneskôr do ôsmich dní od získania živnostenského oprávnenia na tlačive Oznámenie poistenca, ktoré si živnostník nájde aj na internetovej stránke poisťovní alebo priamo na pobočke.
* Sociálna poisťovňa: Živnostník nemá povinnosť informovať ju o začatí podnikania hneď po získaní živnostenského oprávnenia. Povinnosť platiť nemocenské a dôchodkové poistenie mu vzniká až od 1. júla kalendárneho roka, ktorý nasleduje po kalendárnom roku, za ktorý bol jeho príjem vyšší ako 12-násobok mesačného vymeriavacieho základu (napríklad za rok 2005 je to minimálne 82 800 korún). Ak mu takáto povinnosť vznikne, na nemocenské a dôchodkové poistenie sa prihlási najneskôr do 8. júla (ak mu bola predĺžená lehota na podanie daňového priznania -- do 8. októbra). Predloží vyplnené tlačivo Registračný list FO a výpis z daňového priznania za predchádzajúci kalendárny rok. Tlačivá a doklady odoslané faxom alebo elektronickou poštou treba potvrdiť písomne najneskôr do troch dní odo dňa ich doručenia poisťovni.
* Daňový úrad: U správcu dane (podľa miestnej príslušnosti) sa treba zaregistrovať do 30 dní od získania oprávnenia na podnikanie (osobne alebo potrebné doklady zašle podnikateľ poštou). Živnostník predloží aj originál alebo overenú kópiu živnostenského oprávnenia. Vzor prihlášky je na internetovej stránke www.drsr.sk alebo priamo na daňovom úrade. Okrem základných identifikačných údajov správcu dane zaujímajú aj čísla bankových účtov, na ktoré sa budú pripisovať peniaze z podnikateľskej činnosti živnostníka.
* Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny: Informačná povinnosť platí iba pre živnostníka, ktorý začne podnikať v čase, keď je vedený v evidencii nezamestnaných na úrade práce. Túto povinnosť by mal splniť do troch pracovných dní od dátumu začatia podnikania. Úrad ho následne vyradí z evidencie ku dňu začatia podnikania. V praxi to funguje tak, že o tejto skutočnosti informujú nezamestnaní úrad ešte pred dňom začatia podnikania. Od vyradenia z evidencie im úrad prestáva platiť odvody do poisťovní. O vyradenie z evidencie z dôvodu začatia podnikania je dobré požiadať písomne (nie je žiaden formulár). Pri podaní žiadosti je dobré mať aj živnostenský list, je na ňom dátum začatia podnikania.

Všeobecné podmienky na získanie živnostenského oprávnenia:
-- Bezúhonnosť. Preukazuje sa výpisom z registra trestov, ktorý nie je starší ako tri mesiace. Ak ide o úmyselný trestný čin hospodárskej a majetkovej povahy, nejde o bezúhonnú osobu. Iný záznam sa posudzuje vo vzťahu k predmetu podnikania.
-- Spôsobilosť na právne úkony.
-- Dosiahnutie veku 18 rokov (dokladom je občiansky preukaz). Ak niekto ešte nedosiahol 18 rokov, podnikať môže v zastúpení svojho zákonného zástupcu.

Sieť živnostenských úradov:
Ide o odbory živnostenského podnikania na obvodných úradoch. Na Slovensku je ich päťdesiat. Sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva vnútra SR (www.mvsr.sk). Okrem štvrtka majú stránkový deň každý pracovný deň.

Trochu štatistiky:
* 512 000 podnikateľských subjektov s plným živnostenským oprávnením
z toho:
* 400 000 fyzických osôb
* 112 000 právnických osôb

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.