17.03.2006, 00:00

Prehľad tankovacích kariet vybraných spoločností

PETROKARTY PRE PODNIKATEĽSKÉ SUBJEKTY

CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty
* Poplatok za aktiváciu karty:
CCS Limit
(čipová karta) -- 220 Sk bez DPH
CCS Business (technológia magnetickej stopy): 150 Sk bez DPH
UTA/CCS (medzinárodná karta s technológiou magnetickej stopy): 150 Sk bez DPH
Mercedes Servis Card (pre dodávkové a nákladné vozidlá): bez poplatku
OMNI Plus Card (pre autobusy Mercedes a SETRA): bez poplatku
Predplatné karty:
CCS Bonus Maxi (predplatná čipová karta s možnosťou dobíjania a potlače loga firmy): 200 až 300 Sk bez DPH
CCS Bonus Mini (predplatná čipová karta s možnosťou potlače loga, bez možnosti dobitia a bez PIN-u): 100 Sk
Tankovaciu kartu si môžete objednať prostredníctvom obchodných zástupcov alebo si stiahnete objednávkové tlačivo z internetu, vyplníte ho a pošlete poštou. (Všetky kontakty sú na www.ccs.sk)
* Platnosť karty:
CCS Limit
-- dvojročná karta (za obnovu karty sa neplatí)
UTA -- do dvoch rokov
CCS Business -- dvojročná karta
CCS Bonus Maxi -- trojročná karta s limitom 1 000 Sk až 99 999 Sk
CCS Bonus Mini -- trojročná (jednoročná) karta s limitom 1 000 Sk až 3 000 Sk
* Použitie:
CCS Limit -- na viac ako 2 200 čerpacích staniciach v ČR a 360 na Slovensku (okrem čerpacích staníc Slovnaft)
UTA -- na viac ako 36 000 miestach označených logom UTA v 38 krajinách Európy (vrátane Maroka a Alžírska), ďalej celá sieť CCS v Českej republike a široká sieť na Slovensku
CCS Business -- na viac ako 2 200 čerpacích staniciach v ČR a 360 na Slovensku (okrem čerpacích staníc Slovnaft)
CCS Bonus -- vo vybranej sieti čerpacích staníc na Slovensku (bez Slovnaftu)
* Výpis a inkasá: Výpis dvakrát mesačne s podrobnými informáciami o všetkých transakciách v písomnej alebo elektronickej podobe alebo na Zákazníckom servise na www.ccs.sk. Inkasá za nákupy kartou Limit a Business sú dvakrát mesačne: k 17. aktuálneho mesiaca (za čerpanie od 1. do 15. v mesiaci) a 2. nasledujúceho mesiaca (za čerpanie od 16. do konca mesiaca). Servisný poplatok za poskytnuté služby bezhotovostného platobného styku je 1,5 % z obratu na karte.
* Niektoré výhody: Možnosť hradiť kartou aj tovar a služby v autoopravovniach, pneuservisoch, umyvárňach, predajniach náhradných dielcov a pod., možnosť prehľadov podľa štruktúry nákladových stredísk alebo podľa jednotlivých majiteľov čerpacích staníc, zákaznícky servis a pod.

Slovnaft
Zlatá a strieborná karta
* Poplatok za vydanie karty:
50 Sk.
Záujemcovia môžu získať kartu po uzavretí zmluvy prostredníctvom obchodných zástupcov Slovnaftu. (Konkrétne kontakty sú na internetovej stránke www.slovnaft.sk/karty)
* Platnosť karty: Tri roky
* Použitie: V sieti čerpacích staníc Slovnaft na Slovensku a v sieti čerpacích staníc spoločnosti MOL v Maďarsku. Slovnaft pripravuje akceptáciu kariet v Rumunsku na čerpacích staniciach MOL a v Českej republike na čerpacích staniciach spoločnosti Benzina.
* Obnova limitu: Na karte si môže klient stanoviť limit na dennej, týždennej, mesačnej alebo ročnej báze. Tento limit je automaticky obnovený na začiatku stanoveného obdobia. Jednou z možností je aj vydanie karty bez finančného limitu, ak má zákazník o takúto kartu záujem. Za stanovenie limitu sa poplatok neplatí a limity kariet Slovnaft neohraničuje.
* Výpisy: Za zasielanie výpisu sa neúčtuje žiadny poplatok. Slovnaft štandardne posiela zákazníkom výpis za 14-dňové súhrnné zúčtovacie obdobie. Klient si môže prostredníctvom virtuálneho centra kariet vygenerovať prehľad transakcií kedykoľvek za akékoľvek obdobie.
* Zľavy a niektoré výhody: Možnosť množstvových zliav, ktoré sú priamo zahrnuté vo faktúre, možnosť využitia jednotnej ceny v sieti -- kdekoľvek klient tankuje, platí rovnakú cenu, ktorá je váženým priemerom všetkých cien na čerpacích staniciach, bezplatné využitie Virtuálneho centra kariet prostredníctvom internetu, bezpečné používanie kariet (ochrana PIN kódom, limit kariet, on-line blokácia na všetkých čerpacích staniciach, modifikácia karty), sortimentná špecifikácia kariet (možnosť stanovenia rozsahu tovarov a služieb, na ktoré sa bude karta využívať), nonstop Call centrum.

Shell Slovakia
euroShell Card
* Poplatok za vydanie karty:
29 Sk/štvrťrok.
Zákazník môže o jej vydanie požiadať osobne, telefonicky, poštou, faxom alebo e-mailom.
* Platnosť karty: Dva roky. Platnosť sa automaticky predlžuje, ak zákazník nepožiada o zmenu.
* Použitie: euroShell Card je možné použiť vo všetkých krajinách Európy -- na čerpacích staniciach Shell. V krajinách bez zastúpenia spoločnosti Shell je možné kartu použiť u zmluvných partnerov.
* Výpisy: Zákazníkovi je vystavená faktúra zaslaná spolu s podrobným rozpisom všetkých realizovaných transakcií každých 14 dní poštou. Zasielanie výpisu je bez poplatku. Zákazník má tiež možnosť prístupu k informáciám o svojom tankovaní prostredníctvom internetu.
* Niektoré výhody: Karty a systém euroShell Card využívajú najmä dopravné spoločnosti, ktorým systém prináša niekoľko výhod, napríklad bezhotovostné tankovanie, zjednodušenie administratívy a sledovania nákladov na pohonné látky, možnosť úhrady ostatných poplatkov, ktoré bezprostredne súvisia s dopravou, možnosť vrátenia DPH zo zahraničia. Je možné zabezpečiť platenie diaľnic (Nemecko, Rakúsko, Slovinsko, ako aj Francúzsko, Španielsko, Taliansko a karty Frejus a Mont Blanc), tunelov, trajektov, mostov, záchrannú službu pre kamióny.

OMV Slovensko
OMV Card s funkciou Routex
* Poplatok za čipovú kartu:
230 Sk
* Platnosť karty: Dva roky s automatickou prolongáciou.
Získať ju možno po podpise zmluvy a splnení podmienok na uzavretie zmluvy.
* Použitie: Na Slovensku v sieti 85 čerpacích staníc OMV a 12 čerpacích staníc Avanti, v zahraničí v 33 krajinách Európy na vyše 17 000 čerpacích staniciach partnerov Routex-u, značiek OMV, Aral, BP, Statoil a Agip.
* Obnova limitu: Na karte sa neobnovuje limit, zákazník si individuálne nastaví denný a mesačný limit, v priebehu platnosti karty sa výška dá meniť bezplatne.
* Zasielanie výpisov: Ako je dohodnuté v zmluve, obvykle dvakrát (k 15. a 31. v mesiaci) alebo jedenkrát mesačne. Spoločnosť momentálne neúčtuje poplatok za zaslanie výpisu.
* Množstvové zľavy:
-- Pri mesačnom odbere 1 000 až 5 000 litrov je bonus 0,20 Sk bez DPH
-- Pri mesačnom odbere 5 000,01 až 10 000 litrov je bonus 0,30 Sk bez DPH
-- Pri mesačnom odbere 10 000,01 až 20 000 litrov je bonus 0,40 Sk bez DPH
-- Pri mesačnom odbere 20 000,01 až 60 000 litrov je bonus 0,50 Sk bez DPH
-- Pri mesačnom odbere nad 60 000 litrov je bonus 0,60 Sk bez DPH
* Niektoré výhody: Individuálne nastavenie funkcií karty (oprávnenie na nákup určitého sortimentu, zadávanie stavu tachometra pri tankovaní, bezhotovostná platba, sumárna faktúra raz za dohodnuté obdobie, denne aktualizovaný prehľad o tankovaniach na internete).

ESSO/ExxonMobil
* Poplatok za vydanie:
Neúčtuje sa žiaden poplatok. Platí sa poplatok za používanie karty -- je predmetom osobitnej dohody so zákazníkom.
Zákazník môže požiadať o vydanie karty v spoločnosti ESSO/ExxonMobil vo svojej domovskej krajine alebo prostredníctvom formulára, ktorý je prístupný na každej čerpacej stanici ESSO/ExxonMobil.
* Platnosť karty: Obvyklá platnosť je 24 mesiacov.
* Použitie: V zásade na všetkých čerpacích staniciach ESSO a Shell v Európe.
* Obnova limitu: Kalkulácia/aktualizácia limitu sa riadi internými smernicami/postupmi spoločnosti. Neplatí sa žiadny poplatok.
Limit nie je definovaný na kartu, ale na zákazníka, t. j. jeden zákazník môže používať viac kariet. Limit na zákazníka je ohraničený max. výškou v lokálnej
mene krajiny, ktorá tankovaciu kartu zákazníkovi vydala.
* Výpis: Zasiela sa obvykle dvakrát mesačne.
* Zľavy a zvýhodnenia: Sú predmetom individuálnej dohody/rokovania so zákazníkom.

Trans VAT SK
* Ponuka a použitie:
Firma ponúka tankovacie karty dvoch kategórií:
-- globálne riešenia: karta Total Eurotrafic -- umožňuje tankovať pohonné látky a platiť mýtne po celej Európskej únii okrem Slovenska. Firma rokuje o možnosti rozšírenia portfólia o ďalšiu značku.
-- lokálne riešenia: ide o karty, ktoré sú použiteľné len na území toho-ktorého štátu a väčšinou len na platenie pohonných látok. Karta Servisa umožňuje úhradu pohonných látok a mýtneho v Španielsku a Portugalsku. Karta Kufstein umožňuje úhradu pohonných látok v Rakúsku.
Ročný poplatok: 3,5 eura až 13,5 eura.
Firma nepožaduje žiadnu bankovú záruku alebo vinkuláciu finančných prostriedkov v jej prospech. Záruka sa rieši formou poistného v partnerskej poisťovni firmy.
Získanie karty: stačí si dohodnúť stretnutie a obchodný zástupca vycestuje za klientom.
* Platnosť kariet: Neobmedzená.
* Výpisy: Total Eurotrafic -- faktúra s výpisom sa posiela každých 14 dní, Servisa -- raz mesačne spolu s výpisom, Kufstein -- každých desať dní s výpisom (každých desať dní sa menia ceny). Neplatí sa žiadny poplatok.
* Zľavy: Total Eurotrafic: zľavy sa zohľadňujú podľa litráže, prípadne navyše podľa toho, ktorú pumpu využívate (reálne zľavy podľa litráže sú 0,024 eura). Zľavy sú zohľadnené priamo na faktúre.
Karty Servisa: ich majiteľ má nárok na objemové zľavy až do výšky 0,036 eura na každý liter pohonných látok, prípadne pri platení diaľnic až do výšky 50 %). Zľavy sú zohľadnené priamo na faktúre.
* Niektoré výhody: Fakturácia každých 14 dni v eurách, zľavnené tankovanie, na základe originálov faktúr z týchto kariet dokáže firma preplatiť zahraničnú DPH zo západnej Európy slovenskému subjektu do 15 pracovných dní.


Tankovacie karty v rámci operatívneho lízingu
(prehľad kariet, ktoré vám spoločnosti môžu sprostredkovať)

Volkswagen Finančné služby Slovensko
Ponuka:
Karty CCS Limit na použitie v SR a ČR a CCS/UTA na použitie v krajinách EÚ od spoločnosti CCS.
Spoločnosť pripravuje ďalšieho poskytovateľa tankovacích kariet, ktorý vlastní sieť čerpacích staníc v SR i v Európe.
* Poplatok: Vydanie karty CCS Limit stojí 220 Sk + DPH a poplatok je zahrnutý v mesačnej splátke, pričom platnosť karty je 3 roky. UTA/CCS stojí 150 Sk bez DPH s platnosťou do konca nasledujúceho roka.
* Servis: Všetok servis pre klienta zabezpečuje firma pre klienta v rámci služieb operatívneho lízingu: report dvakrát mesačne, zmena PIN na požiadanie, zadávanie kilometrov na platobnom termináli, blokovanie karty + strata karty (cez Hotline CCS hlási aj klient) a podobne.

LeasePlan Slovakia
* Ponuka:
Karty od spoločnosti Shell, Slovnaft a CCS
-- karty ponúka vo forme štandardnej voliteľnej služby pri operatívnom lízingu, môžu byť so zálohou na palivo alebo bez zálohy.
* Poplatok: Ročné poplatky za jednotlivé karty sú zahrnuté v splátke, rozpočítané na obdobie nájmu.
Poplatok za vystavenie karty: Shell -- zdarma, Slovnaft -- 230 Sk, CCS -- 220 Sk.
* Servis: Spoločnosť poskytuje ku kartám aj kompletný servis (vydanie, PIN, jeho zmeny, zúčtovanie paliva, blokovanie, zrušenie, a pod.)

Business Lease
* Ponuka:
Karty spoločnosti CCS, Shell (domáce aj zahraničné) a karty Slovnaft. Klient môže požiadať o všetky tri karty. Spoločnosť ponúka tankovacie karty ako voliteľnú službu.
* Poplatok: Klient platí poplatok za vydanie karty zhruba 200 Sk. Ide o jednorazový poplatok, ktorý je súčasťou splátky. Pri využití kariet CCS platí aj províziu vo výške 1,5 % zo sumy uskutočnených mesačných čerpaní pohonných látok. Náklady čerpaní pohonných látok sa klientovi fakturujú mesačne.
* Servis: Business Lease poskytuje ku čerpacím kartám výpisy, zmeny PIN a pod.

B.O.F. Leasing
* Ponuka:
Najčastejšie palivové platobné karty CCS, ktoré sú platné na Slovensku a v Česku (CCS Limit) alebo v celej Európe (UTA CCS). V prípade, že má klient záujem o iné druhy palivových kariet (OMV, Slovnaft a podobne), zabezpečí mu aj tieto.
-- Platobné palivové karty zabezpečuje pre klientov operatívneho lízingu, ktorí si ich vybrali v rámci voliteľných prevádzkových služieb (napríklad servis a údržba, havarijné poistenie, náhradné vozidlo a podobne). Palivová platobná karta platí počas celého obdobia nájmu, čo spravidla trvá 36 až 48 mesiacov.
* Poplatky: Sú zahrnuté v pravidelných splátkach, predstavujú úhradu poštovného (pravidelné zasielanie výpisov) spolu s administratívnym poplatkom spoločnosti, ktorá vydávanie kariet zabezpečuje.
* Servis: Klientom poskytuje kompletné výpisy priebehu tankovania. V prípade záujmu zabezpečí klientovi aj spojenie bezhotovostného tankovania pohonných látok s elektronickým monitoringom vozidla alebo elektronickou knihou jázd.

ČSOB Leasing
* Ponuka:
Medzinárodná karta od spoločnosti Shell a tuzemská platobná karta Limit alebo medzinárodná UTA karta od spoločnosti CCS. Spoločnosť má trvalé podmienky zvýhodnené oproti maloodberateľom.
* Poplatok: Klientovi rozúčtuje 600 korún ročne.
* Servis: Klientovi ponúka plný servis.

Arval
Poplatok za kartu:
EuroShell -- 0 Sk/rok, Slovnaft -- prvotné vydanie zadarmo, vydanie obnovenej karty 50 Sk, CCS -- 220 Sk/rok.
Poplatky sú zahrnuté do mesačnej splátky, výpisy transakcií sú klientom zasielané automaticky v tlačenej aj elektronickej podobe.
Servis: Arval pre svojich klientov zabezpečuje aj blokovanie kariet, generovanie nových PIN-ov, spracovanie žiadosti pre opätovné vydanie kariet v prípade straty alebo krádeže.


Tankovacie karty pre fyzické osoby -- nepodnikateľov

Slovnaft
Predplatná karta spoločnosti Slovnaft:
* Poplatok za vydanie:
230 Sk.
* Ako získať kartu: Na základe objednávky zaslanej do spoločnosti Slovnaft na oddelenie Maloobchod, Kartové systémy a služby zákazníkom.
* Platnosť karty: Dva roky.
3. Na všetkých čerpacích staniciach spoločnosti Slovnaft v SR.
4. Tankovacia karta nemá limit. Čerpanie je možné do výšky prostriedkov nabitých na kartu.
* Výpis: Na tento druh karty sa nespracováva, a teda ani neposiela. Zostatok na karte sa vypíše/vytlačí na potvrdenku o platbe.
* Zľavy: Majiteľ karty má možnosť zľavy 0,75 % z peňažnej hodnoty nabitej na kartu.

CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty
CCS Bonus Maxi, CCS Bonus Mini
* Poplatok za vydanie:
CCS Bonus Maxi -- do 357 Sk (karta je s PIN-om, limit na karte je 1 000 až
99 999 Sk)
CCS Bonus Mini -- do 119 Sk (karta je bez PIN-u, limit na karte je 1 000 až 3 000 Sk)
Kartu CCS Bonus si záujemca môže objednať prostredníctvom obchodných zástupcov CCS.
* Platnosť karty: tri roky
* Použitie: Vo vybranej sieti čerpacích staníc na Slovensku (bez Slovnaftu).
* Obnova limitu:
CCS Bonus Maxi -- hotovostné dobitie pri priehradke spoločnosti alebo peniaze zašlete na účet spoločnosti, ktorá vám následne obnoví kredit na karte.
CCS Bonus Mini -- karta je bez možnosti dobitia.
* Výpisy: Bez zasielania výpisov.
* Výhody: Dá sa ňou platiť aj za umytie vozidla a nákup doplnkového tovaru a služieb.

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.